Historik

1987 startades en arbetsgrupp för endoskopiassisterande personal på initiativ av Anna-Britt Bergman, sjuksköterska på endoskopienheten Centralsjukhuset i Karlstad.

Arbetsgruppen diskuterade de olika frågeställningar och funderingar som många assistenter fått inom sin nys specialitet, och behovet att få utbyta erfarenheter var mycket stort. Arbetsgruppen blev inte bara ett forum för diskussion utan också grundläggande för en intresseförening för endoskopiassisterande personal. Anna-Berit Bergman var under detta skede adjungerad i läkarnas förening – SFGE. Stödet därifrån var i detta läge ovärderligt inte minst ekonomiskt. Lasse Carling Bollnäs lade fram förslaget att vår förening skulle få ta del av överskottet från gastrodagarna, vilket ledde fram till att vi från K.G Janunger fick ett stort bidrag efter ett par fantastiska gastrodagar i Örnsköldsvik.

I Uppsala, oktober 1988 konstituerades SEP- Sektionen för Endoskopiassisterande Personal. Den första styrelsen bestod av: Ordförande Anna-Berit Hultvall Bergman Karlstad, vice ordf. Invor Berggren, Göterborg, kassör och sekreterare Solvig Ljungström, Stockholm samt ledamöter Jenny Englin, Bollnäs och Inga-Iill Andersson, Linköping. Föreningen fortsatte vara underställd läkarnas förening bland annat på grund av att vi ej var helt ekonomiskt oberoende. Stödet från instrumenttillverkarna och läkemedelsindustrin får ej heller glömmas bort.

På grund av omstrukturering i läkarnas förening påskyndades vårt arbete att bli självständig förening.

SEP – Svensk förening för Endoskopiassisterande Personal blev föreningens namn 1990.

Parallellt med detta arbete samarbetade Anna-Berit Bergman med hälsohögskolan i Karlstad, vilket ledde till genomförande av deras första skräddarsydda uppdragsutbildning.
Det fanns ett stort behov av vidareutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor inom denna specialitet.

Resultatet blev en veckas kurs för endoskopipersonal och den första hölls i september 1989. Intresset var enormt och den första kursen följdes av en på byggnadskurs. Flera yrkesgrupper tillkom och dietisterna var de första som såg att vi har många gemensamma intressen. Föreningen har hunnit byta namn ytterligare en gång –till SEGP Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal. Detta då föreningen utvecklats genom att nya medlemmar tillkommit med annan inriktning med inom samma ämnesområde. Utbildningen har förbättrats och förlängts. Vi har en inriktning på vårt arbete som kräver ökat kunnande. Vi kan som endoskopisjuksköterskor, endoskopiassistenter och IBD sjuksköterskor vara stolta över våra specialkunskaper och våran förening.

Föreningen har också varit aktiv i sina kontakter med de nordiska länderna. SADE-mötet hålls en gång per år i Norge, Sverige och Danmark. Där finns möjligheter för assistenterna att redovisa olika projekt och dela med oss av våra erfarenheter till varandra.

1994 väcktes tanken på en europeisk förening inom vår specialitet.Ett separat program för endoskopipersonal hölls under det europeiska gastroenterologmötet (UEGW) i Oslo samma år och en arbetsgrupp samlades där Solvig Ljungström, Stockholm blev Sveriges delegat.

1995 i Berlin lade gruppen fram förslaget till föreningen och stadgar. Mötet gav gruppen fullmakt att fortsätta och en interimsstyrelse bildades. Solvig Ljungström valdes till ledamot i styrelsen. Vid detta tillfälle antog även föreningen sitt namn ESGENA – European Society of Gastroenerology and Endoscopy Nurses and Associates.

Från 1996 är det ESGENA som arrangerar de årliga europeiska mötena. ESGENA har även som mål att öka kontakterna med de forna öststaterna. Trots språksvårigheter har det till exempel ordnats flera praktiska en och tvådagars utbildningar i endoskopi i dessa länder. Vid varje årsmöte har det inbjudits sjuksköterskor från öststaterna att närvara och de har även erbjudits ekonomisk möjlighet att resa. ESGENA har även nära kontakt med den internationella föreningen SIGNEA-Society of International Gastroenterology and Endosopy Nurses and Associates och en fråga som diskuteras mycket är endoskopi och gastroenterologiutbildningar i de europeiska medlemsländerna. För detta ändamål bildades en undergrupp, EENF- European Endoscopy Nurses Forum, 2002 omdöpt till EEWG- European Education Working Group. Gruppen består av 20 representanter från lika många länder. Svensk representant även där är Solvig Ljungström. Syftet med denna grupp har varit att både kartlägga nuvarande endoskopiutbildningar i medlemsländerna samt att gå igenom behovet av ytterligare utbildningar. Några av medlemmarna däribland Solvig från Sverige har jobbat med att ta fram en så kallad arbetsprofil. Den är snart klar och skall då översättas till svenska. Denna arbetsprofil kan aldrig bli mer än en rekommendation men bör ligga till grund för hur en utbildning skall utformas för att bli anpassa till europeiskt standardarbete. Arbetsuppgifterna för en endoskopisköterska / assistent är idag helt andra än för ett tiotal år sedan. Patienterna är sjukare, vi gör avsevärt fler terapeutiska ingrepp och tekniken går fort framåt. Våra enheter är stora med många anställda och med mycket internutbildning och fortbildning. Det bör i framtiden finnas skrivna svenska riktlinjer för endoskopiutbildning så att vi kan höja vårt anseende och inte halka efter övriga Europa.

Syftet med vår svenska förening, SEGP är att utöka kunskaperna om gastroenterologiska sjukdomar, undersökningar och behandlingsmetoder samt främja samarbetet bland personal som arbetar med ovanstående.

Syftet är också att stimulera och främja det nordiska som det internationella samarbetet.

SEGP arbetar för att våra medlemmar skall få möjlighet till bra utbildning inom vår specialitet, detta bl.a. genom att dela ut olika stipendium.

Sen detta skrevs har delar av arbetsprofilen översatts och finns här på våran hemsida under namnet job-line. Solvig Ljungström har lämnat sitt uppdrag och som tagits över av…

Suzanne Lord
20090114