Stadgar för Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal – SEGP

 

• Antagna vid konstituerande sammanträde i Uppsala den 7 oktober 1988
• Stadgeändringar föreslagna i Västerås den 28 september 1990
• Stadgeändringar föreslagna i Uppsala den 29 september 1995
• Stadgeändringar föreslagna i Stockholm den 22 april 1999
• Stadgeändring genomförd enligt beslut på årsmötet i Umeå 18 maj 2011
• Stadgeändring föreslagna i Umeå 18 maj 2011
• Stadgeändring genomförd enligt beslut på årsmötet i Malmö 9 maj 2012.
• Stadgeändring föreslagna i Uppsala 27 maj 2015.
• Stadgeändring genomförd enligt beslut i Visby 11 maj 2016
• Stadgeändring föreslagen i Visby 11 maj 2016

§1.
SEGP är en fristående förening.

§2.
Föreningens mål är att öka kunskaperna om gastroenterologiska sjukdomar, undersökningar och behandlingsmetoder, utbyta erfarenheter samt att främja samarbetet bland personal som arbetar med patienter med gastroenterologiska sjukdomar. Föreningen ska vidare verka aktivt för specialutbildning i gastroenterologi och utbildning i gastrointestinal endoskopi. Stimulera utveckling, kvalitetsuppföljning och forskning inom gastroenterologiska sjukdomar, undersöknings och behandlingsmetoder. Stimulera nordiskt och övrigt internationellt samarbete.

§3.
Medlemmar: Sjukvårdpersonal utöver läkare som arbetar aktivt inom endoskopi och gastroenterologi kan efter ansökan antagas som medlemmar genom beslut av föreningens styrelse. Medlem som ej erlagt medlemsavgift före utsatt tid, stryks ur registret.

§4.
Styrelsen: Föreningens angelägenheter handhas av styrelse som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt tre övriga ledamöter. Styrelsen utses av SEGP´s årsmöte som tillsätter ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör för tre år och ledarmöter för tre år i taget. Styrelseledamot kan omväljas. Om styrelseledamot avgår före valperiodens slut utser styrelsen ersättare för denne intill nästa årsmöte då fyllnadsval sker.
Styrelsen skall:
A: Verkställa årsmötets beslut.
B: Leda föreningens arbete.
C: Följa föreningens målsättning enligt §2.
Styrelsen håller möten när ordföranden eller minst hälften av styrelsens medlemmar så önskar. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra röstberättigade är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet i öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Protokoll föres vid styrelsemöte.
Styrelsen för Svensk gastroenterologisk Förening (SGF) äger dessutom rätt att utse adjungerad styrelseledamot med suppleant. Dessa har yttranderätt men ej beslutsrätt. SEGP´s styrelse utser en styrelseledamot att vara adjungerad till SGF.

§5.
Föreningsmöten. Årsmöte hålles i samband med årsmötet för Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF). Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller om minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant möte för att behandla uppgivet ärende.
Skriftlig kallelse till föreningens möte skall skickas ut till medlemmarna minst 14 dagar före mötet. Frågor till mötet kan väckas av alla medlemmar och måste då vara styrelsen tillhanda minst en vecka före mötet.
Dagordning för årsmötet skall innehålla följande punkter:
1. Godkännande av kallelse och dagordning.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två personer att justera protokollet.
5. Styrelsens årsberättelse.
6. Redovisningsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Inkomna frågor.
9. Val av:
A, styrelse
B, två revisorer
C, valberedning med 3 medlemmar, varav en utses till sammankallande. Valperiod två år.
Rösträtt vid mötet har föreningens medlemmar. Beslut fattas med enkel majoritet utom för ändringar av stadgarna och upplösning av föreningen. Det beslutet måste biträdas av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgörs med öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder.

§6.
Ändring av stadgar kräver beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring skall vara utsända i samband med kallelsen till mötet. För beslut krävs att 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna biträder förslaget.

§7.
Upplösning av föreningen kan beslutas vid två på varandra följande årsmöten. Förslag om upplösning av föreningen skall åtfölja kallelsen. För beslut krävs att 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna biträder förslaget.

Tillägg: Vid upplösande av föreningen SEGP, Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal skall föreningens kapital skänkas till Stadsmissionen och dess verksamhet.

Tillägg: 2705015 Vid ombildande av SEGP t.ex sammanslagning med annan förening skall föreningens kapital överföras till den nya föreningen